مدرسه ابتدایی استثنائی چیست؟
مدارس ابتدایی استثنائی به دانش آموزان معلول آموزشی که به توانایی های هردانش آموز متناسب است را ارائه می کنند.آموزش باید از جمله شامل ارزش و دانش باشد، کمک به پیشرفت شخصی کرده، ایجادروحیه جمعی و ارائه یک مبنای خوبی برای مشارکت فعال درجامعه باشد. مدرسه ابتدایی استثنائی آموزش در دروس ویا درموضوعاتی، و یا ترکیبی از آنها را دربرمیگیرد. آموزش میتواند دربرگیرنده دروس بر مبنای برنامه درسی مدارس ابتدایی باشد.

مدرسه تمرینی

درمدرسه ابتدایی استثنائی یک سمت وسوی خاصی بنام مدرسه تمرینی وجود دارد. مدرسه تمرینی مخصوص دانش آموزانی است که نمی توانند تمام یا بخشی از موضوعات آموزشی را جذب کنند. بجای درسهای خاص مدرسه تمرینی شامل پنج بخش موضوع درسی میباشد:

    فعالیت زیباشناسی
    ارتباطات
    بخش حرکتی
    فعالیت های روزمره
    درک ازواقعیت

چه کسی به مدرسه ابتدایی استثنائی میرود؟

برای کودکان عقب مانده مدرسه ابتدایی استثنائی جایگزین مدرسه ابتدایی عادی میباشد.

کارکردش چگونه به نظر میرسد؟

مدارس ابتدایی ویژه به دانش آموزان معلول آموزشی که به توانایی های هردانش آموز متناسب است را ارائه می کنند.آموزش باید از جمله شامل ارزش و دانش باشد، کمک به پیشرفت شخصی کرده، ایجادروحیه جمعی و ارائه یک مبنای خوبی برای مشارکت فعال درجامعه باشد. مدرسه ابتدایی ویژه آموزش در دروس ویا درموضوعاتی، و یا ترکیبی از آنها را دربرمیگیرد. آموزش میتواند دربرگیرنده دروس بر مبنای برنامه درسی مدارس ابتدایی باشد.

درمدرسه ابتدایی ویژه یک سمت وسوی خاصی بنام مدرسه تعلیمی وجود دارد. مدرسه تعلیمی مخصوص دانش آموزانی است که نمی توانند تمام یا بخشی از موضوعات آموزشی را جذب کنند. بجای درسهای خاص مدرسه تعلیمی شامل پنج بخش موضوع درسی میباشد:

    فعالیت زیباشناسی
    ارتباطات
    بخش حرکتی
    فعالیت های روزمره
    درک ازواقعیت

چگونه نمره داده میشود؟

دانش آموزان پس از پایان مدرسه ابتدایی ویژه در دوره ای که گذرانده اند گواهی دریافت میکنند. اگر چنانچه دانش آموز یا سرپرست وی درخواست کنند، گواگی باید قضاوت عمومی بررسی شده تکمیل میشود. قضاوت عمومی بررسی شده امکان ادامه تحصیل به دانش آموز میدهد.

اگرچنانچه شاگرد و یا سرپرستش درخواست کنند، نمره به درسهای بپایان رسانده درمدرسه ابتدایی ویژه درپایان هرترمی ازکلاس ششم تا پایان ترم پائیز کلاس نهم داده میشود.

بعنوان نمره یکی از حروف آ، ب، ث، د استفاده میشوند. بالاترین نمره از حرف آ و برای پایین ترین نمره از حرف اِ استفاده میشود. دانش آموزی که از عهده شروط برنیاید نمره اِ گرفته، وبرای آن درس نمره ای داده نمیشود.

گفتگوی ارزیابی وپیشرفت
حداقل یک باردرترم دانش آموز، معلم و سرپرست باید همدیگررا دیده و وضعیت دانش آموزدرمدرسه را بررسی کنند. ا ین نشست ارزیابی پیشرفت دانش آموزنامیده میشود. این گفتگویک تصویرجامع ازدانش و پیشرفت اجتماعی دانش آموز ارائه میدهد.

در طول گفتگو از چگونگی کمک و حمایت مدرسه درتشویق دانش آموزبرای پشرفت اوصحبت میشود. این گفتگو به دانش آموز و سرپرستش درگرفتن مسئولیت برای دوران تحصیلی اش امکان تأثیر گذاری ایجاد میکند.

در کلاسهایی که نمره داده نمیدهند سالی یکباریک برنامه کتبی ارزیابی وپیشرفت انفرادی شاگرد نوشته میشود. این برنامه کتبی ارزیابی وپیشرفت شاگرد بایستی شامل قضاوت های کتبی وبرنامه ریزی برای آینده باشد.
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید