امروز: چهارشنبه، 22 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


حل مشکلات مالی

کسب ثروت به روش پدر پولدار 
اکثرافراد کار می کنند تا مشکلات مالی دیگر مردمان را حل کننداما چه کسی مشکلات مالی کارگران و کارمندان را حل می کند؟

کودکان تشنه دانستن اند 
کودکان تشنه دانستن اند... کودکان را با کتاب سیراب کنید...