خدمات گوگل و آمازون به کاربران ایرانی
مسدودی خدمت جدید گوگل در ادامه مسدودی 100 درصدی خدمات حوزه کسب و کارها در ایران
مسدودی خدمت جدید گوگل در ادامه مسدودی 100 درصدی خدمات حوزه کسب و کارها در ایران

شرکت گوگل اخیراً خدمت startup with Google را برای شرکت های نوپا (استارتاپ) راه‌اندازی کرده که دسترسی های ایران به این خدمت را به طور کامل مسدود ساخته است.
این سیاست آمریکایی‌ها در ادامه سیاست های قبلی آنهاست که دسترسی ایران را به خدمات ارائه شده در حوزه کسب و کارها بطور 100 درصدی مسدود کرده اند.
بنابراین گزارش، این سرویس که مجموعه گسترده ای از خدمات اعم از ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره سازی داده، خدمات تحلیل و پردازش داده و ... را به شرکتهای نوپای حوزه فضای مجازی ارائه می‌دهد، تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه شرکت های نوپا در عرصه جهانی خواهد داشت و آمریکایی‌ها در ادامه سیاست سلطه جویانه خود قصد دارند با ممانعت از دسترسی شرکت‌های نوپای ایرانی به این خدمات، کسب و کارهای فضای مجازی ایران را از رقابت در عرصه جهانی باز داشته و آن را به انزوا بکشانند.
گفتنی است؛ برخی از موارد مسدودی حوزه توسعه دهندگان نرم افزار و کسب و کارها شرکت های گوگل و آمازون در ایران به شرح زیر است:

گـوگـل
Fusion Tables API     AdWords Express
Google Play Game Services API     Admob
Google Play Game Services Publishing API     DoubleClickByGoogle
Google Play Game Services Management API     Local Business Center
Google Affiliate Network API     Google Sites
Genomics API     Shopping Campaigns
Gmail API     Google+Brands
Groups Migration API     Surveys
Groups Settings API     Tag Manager
Google App Engine Admin API     Google Checkout
Google Classroom API     Google wallet
Google Cloud Billing API     Android Pay
Google Cloud Resource Manager API     Web Elements
Google Cloud Debugger API     Wildfire
Google Cloud Trace API     PageSpeed Service
Google Container Engine API     Website Optimizer
Google Dataflow API     Analytics
Google Cloud Dataproc API     Trends
Genomics API     Correlate
Knowledge Graph Search API     Books Ngram Viewer
Google Cloud Logging API     Think
Google Partners API     TensorFlow
Google Play Movies Partner API     Ad Exchange Buyer API
Google Proximity Beacon API     Admin Data Transfer API
Google Cloud Pub/Sub API     Ad Exchange Seller API
Google Apps Script Execution API     Admin Directory API
Google Storage Transfer API     Email Migration API
YouTube Reporting API     Admin Reports API
Google Identity Toolkit API     AdSense Management API
Enterprise License Manager API     AdSense Host API
Deployment Manager API     Google Analytics API
Google Maps Engine API     Google Play EMM API
Google Mirror API     Google Play Developer API
Google OAuth2 API     Google Apps Activity API
PageSpeed Insights API     Google App State API
Google+ API     Google Compute Engine Autoscaler API
Google+ Domains API     Blogger API
Prediction API     Books API
QPX Express API     Calendar API
Google Compute Engine Instance Group Manager API     Google Cloud Network Performance Monitoring API
Google Compute Engine Instance Group Updater API     Cloud Monitoring API
Enterprise Apps Reseller API     Cloud User Accounts API
Google Compute Engine Instance Groups API     Compute Engine API
Google Site Verification API     Content API for Shopping
Google Spectrum Database API     Google Maps Coordinate API
Cloud SQL Administration API     CustomSearch API
Cloud Storage JSON API     Google Cloud Datastore API
Tag Manager API     Google Cloud Deployment Manager API
TaskQueue API     DCM/DFA Reporting And Trafficking API
Tasks API     APIs Discovery Service
Translate API     Google Cloud DNS API
URL Shortener API     DoubleClick Bid Manager API
Google Fonts Developer API     DoubleClick Search API
Webmaster Tools API     Drive API
YouTube Data API     Fitness
YouTube Analytics API     Freebase Search
آمازون
AWS Management Console     Amazon Web Services (AWS)
AWS Managed Services     Amazon WorkSpaces
Amazon Lex     Amazon EC2
Amazon Polly     Amazon Lightsail
Amazon Rekognation     Amazon VPC
Amazon Machine Learning     AWS Batch
Apache MXNet on AWS     AWS Elastic Beanstalk
AWS Deep Learning AMIs     AWS Lambda
Amazon Athena     Auto Scaling
Amazon EMR     Elastic Load Balancing
Amazon CloudSearch     (Amazon Simple Storage Service (S3
Amazon Elasticsearch Service     (Amazon Elastic Block Storage (EBS
Amazon Kinesis     (Amazon Elastic File System (EFS
Amazon QuickSight     Amazon Glacier
AWS Glue     AWS Storage Gateway
(AWS Identity and Access Management (IAM     AWS Snowball
Amazon Inspector     AWS Snowmobile
AWS Certificate Manager     Amazon Aurora
AWS CloudHSM     Amazon RDS
AWS Directory Service     Amazon DynamoDB
AWS Key Management Service     Amazon ElastiCache
AWS Organizations     Amazon Redshift
AWS Shield     AWS Database Migration Service
AWS WAF     AWS Application Discovery Service
AWS Artifact     AWS Schema Conversion Tool
AWS Mobile Hub     AWS Server Migration Service
Amazon API Gateway     Amazon CloudFront
Amazon Cognito     Amazon Route 53
Amazon Pinpoint     AWS Direct Connect
AWS Device Farm     AWS CodeStar
AWS Mobile SDK     AWS CodeCommit
AWS Cost Explorer     AWS CodeBuild
AWS Budgets     AWS CodeDeploy
Reserved Instance Reporting     AWS CodePipeline
AWS Cost and Usage Report     AWS X-Ray
AWS Step Functions     (AWS Command Line Interface (CLI
Amazon Elastic Transcoder     AWS Tools For PowerShell
Amazon Connect     AWS Toolkit for Visual Studio
Amazon Lumberyard     AWS SDk/Toolkit
Amazon GameLift     Amazon CloudWatch
AWS Greengrass     AWS CloudFormation
AWS IoT     AWS CloudTrail
AWS Marketplace     AWS Config
Amazon Simple Email Service     AWS OpsWorks
(Amazon Simple Notification Service (SNS     AWS Service Catalog
(Amazon Simple Queue Service (SQS     AWS Trusted Advisor
Amazon Elastic Transcoder     AWS Personal Health Dashboard

جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید