مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

12/1 1395
دیپروتد لیست آدرس وب سایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران لیست آدرس وب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران شامل دانشگاه های دولتی پیام نور جامع علمی کاربردی و ..می باشد.


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول   http://nbd.ac.ir
دانشگاه اراک           http://araku.ac.ir
دانشگاه ارومیه          http://urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان            http://ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا          http://alzahra.ac.ir
دانشگاه ایلام           http://ilam.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا        http://basu.ac.ir
دانشگاه بیرجند          http://birjand.ac.ir
دانشگاه بین اللمللی چاه بهار     http://iue.ac.ir
دانشگاه بین المللی امام خمینی    http://ikiu.ac.ir
دانشگاه تبریز          http://tabrizu.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس       http://modares.ac.ir
دانشگاه تربیت معلم        http://ttu-flh.com
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان    http://azaruniv.edu
دانشگاه تربیت معلم سبزوار    http://stu.ac.ir
دانشگاه تهران          http://ut.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس       http://pgu.ac.ir
دانشگاه رازی         http://razi.ac.ir
دانشگاه زابل         http://zabol.ac.ir
دانشگاه زنجان         http://znu.ac.ir
دانشگاه سمنان         http://semnan.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان    http://usb.ac.ir
دانشگاه شهركرد         http://sku.ac.ir
دانشگاه شهید باهنر كرمان     http://uk.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی        http://sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز     http://cua.ac.ir
دانشگاه شیراز         http://shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت آبادان     http://put.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهان      http://iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیركبیر       http://aku.ac.ir
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی  http://kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند تبریز         http://sut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهرود         http://shahrood.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف         http://sharif.ac.ir
دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر         http://cressnet.com
دانشگاه علامه طباطبایی         http://atu.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت اراك         http://iustarak.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران         http://iust.ac.ir
دانشگاه علم وصنعت بهشهر         http://eust.ac.ir
دانشگاه علوم پایه دامغان         http://dubs.ac.ir
دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان         http://gau.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد         http://um.ac.ir
دانشگاه فنی حرفه ای         http://uast.ac.ir
دانشگاه قشم         http://qeshm.ac.ir
دانشگاه قم         http://qom.ac.ir
دانشگاه كاشان         http://kashanu.ac.ir
دانشگاه كردستان         http://uok.ac.ir
دانشگاه گیلان         http://gu.ac.ir
دانشگاه لرستان         http://lu.irost.net
دانشگاه مازندران         http://umcc.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی       http://uma.ac.ir
دانشگاه هرمزگان         http://hormozgan.ac.ir
دانشگاه هنر           http://art.ac.ir
دانشگاه هنر اسلامی تبریز     http://tiartuni.ac.ir
دانشگاه ولی عصر رفسنجان    http://vru.ac.ir
دانشگاه یاسوج          http://213.176.47.10
دانشگاه یزد           http://yazduni.ac.ir
 

» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی اراك              http://arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل              http://arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه              http://umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان          http://mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز              http://aums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران              http://iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل              http://mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر              http://bpms.com
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند              http://bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز              http://tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران              http://tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان      http://rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان              http://zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان              http://zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار      http://medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان              http://sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی      http://sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی      http://ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز              http://sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا              http://fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین              http://qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی قم              http://qsms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان              http://kumsiran.com
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كردستان      http://muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كرمان              http://kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی كرمانشاه      http://kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان              http://gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان              http://lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران      http://mmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد              http://mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی هرمزگان      http://hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان              http://umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی یاسوج              http://yums.ac.ir

 
 

» دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یك              http://iauro.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت              http://iau-baft.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد              http://mashdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا              http://iau-astara.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر              http://iau-abhar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك              http://iau-arak.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان              http://iaua.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان              http://iauestahban.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید              http://iaueghlid.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار              http://iauanar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل              http://azadbabol.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد              http://bjnrdiau.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد              http://iau.borujerd.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب              http://bonabiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس      http://iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان              http://iaubehbahan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر              http://dehaghan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند              http://iau-birjavd.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز              http://iaut.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه      http://torhiau.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشكی      http://iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب      http://azad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال      http://iaunt.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز      http://iauctb.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم              http://jahrom.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت              http://jiroft.iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین              http://laukhomein.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر      http://cohandej-un.net
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان      http://khuisf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی              http://khoyiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب              http://naeiniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن              http://iaur.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان              http://iauzah.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان              http://azu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه              http://iau-saveh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار              http://iaus.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان              http://iausepidan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب              http://sarabiau.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج              http://iausanandaj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان              http://iausirjan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود              http://iau-shahrood.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر              http://iaushab.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری              http://iausr.sk.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد              http://iau133.8m.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز              http://iaushiraz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان              http://iau-shirvan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادكتول      http://aliabadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان              http://falavarjan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد      http://iauf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین              http://qazviniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم              http://iaud-qom.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان              http://iauq.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كازرون              http://iauk.net
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج              http://kiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان              http://iauk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه              http://dazadat.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان              http://gorganiau.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان              http://iaularestan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مباركه              http://mauniv.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه              http://iau-maragheh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند              http://marandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت              http://miau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه              http://iau.myianah.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد              http://maybodu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد              http://iaun.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور              http://neyshabur.ws
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان              http://hamedainan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا      http://varamin.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج              http://lauyassooj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد              http://yazdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار              http://iau-garmsar.ac.ir

 


» دانشگاه پیام نور
دانشگاه اسفراین              http://pnues.ac.ir
دانشگاه پیام نور              http://pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور بوشهر      http://pnu5b.ac.ir
دانشگاه پیام نور تبریز      http://pnu.tabriz.ac.ir
دانشگاه پیام نور جهرم      http://pnuj.ac.ir
دانشگاه پیام نور سبزوار      http://pnus.ac.ir
دانشگاه پیام نور شیراز      http://spnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور قم      http://qum.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور نیشابور      http://negshabur.ac.ir

 


» دانشگاه جامع علمی - كاربردی
معاونت آموزشی دانشگاه علمی - كاربردی              http://edu-uast.org
معاونت پژوهشی دانشگاه جامع علمی- كاربردی              http://uast.ac.ir/research
دانشگاه جامع علمی- کاربردی شعبه جهاد دانشگاهی فارس      http://shirazjju.ac.ir
دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان اصفهان              http://esfahan-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان آذربایجان غربی      http://wauast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی      http://ea-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری      http://chp-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان کرمانشاه              http://kuast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان خوزستان              http://awz-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان زنجان              http://zn-uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان قم              http://qomuast.ac.ir
مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی آران و بیدگل              http://uast-aranbidgol.ac.ir
مركز آموزش عالی شركت داده پردازی ایران              http://dpi.ir
سازمان مدیریت صنعتی شرق (مشهد)              http://eimir.ir
مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر              http://workersuniversity.org
دانشگاه صنعتی مالک اشتر                      http://mut.ac.ir
موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال احمر ایران              http://irrcs.org
مرکز گسترش آموزشهای هنری                      http://amoozeshhonar.com
آموزشکده حفاظت محیط زیست                      http://coe.ac.ir
مركز آموزش علمی- كاربردی صنعت غذا (عالیزاد)              http://ceft.ir
مركز علمی كاربردی صنایع غلات قائم (عج)              http://aecct.ir
وزارت صنایع و معدن                      http://mim.gov.ir
مركز مطالعات و آموزشهای وزارت نیرو              http://mtc.moe.org.ir
مركز آموزش صنعت غذای تهران                      http://tafif.com
مركز آموزش علمی- كاربردی پژوهشی و مهندسی جوش ایران      http://wrec.co.ir
موسسه آموزش عالی و آزاد مدیریت و فناوری امیركبیر              http://acmt.ac.ir
موسسه آموزش عالی علمی - كاربردی جهاد كشاورزی              http://itvhe.ac.ir
مجتمع آموزش جهاد كشاورزی خراسان              http://hasheminejad.ac.ir
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان      http://mapsab.com
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان      http://iheari.com

 

» دانشگاه های غیردولتی
دانشگاه امام رضا      http://emamreza.ac.ir
دانشگاه امام صادق      http://isu.ac.ir
دانشگاه شیخ مفید              http://mofidu.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون مازندران             http://ustmb.ac.ir
دانشگاه قم                                 http://qom.ac.ir
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی      http://taghrib.org
مدرسه عالی شهید مطهری      http://motahari.net
موسسه آموزش عالی سجاد      http://sajad.ac.ir
موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی     http://ashrafi.ac.ir
موسسه آموزش عالی نبی اکرم      http://ucna.ac.ir

 
 
» مراكز آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی
دانشگاه آب و برق شهید عباسپور           http://pwit.ac.ir
دانشگاه امام حسین                          http://ihu.ac.ir
دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی           http://srttu.edu
دانشگاه صنعت نفت                          http://put.ac.ir
دانشگاه صنعتی مالک اشتر                  http://mut.ac.ir
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی        http://uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله             http://bmsu.ac.ir
مرکز تحقیقات مخابرات ایران                   http://itrc.ac.ir
معاونت ارتباطات و امور بین الملل              http://irib.com

منبع :
لینک :
کد مطلب: 5
تاریخ و زمان انتشار: 1 اسفند 1395, 20:56
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/5
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • ۱۰۰ ایده خلاقانه برای ایجاد سایت
 • در مورد داوری جشنواره وب ایران بدانید
 • ابزارهای رایگان برای بازاریابی اینترنتی
 • آشنایی با سایت ویکی پدیا
 • آشنایی با 12 سایت حوزه علوم ارتباطات
 • معرفی برترین سایت های اقتصادی
 • اقتصاد آنلاین
 • سرمایه دار
 • لیست آدرس وب سایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت