مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

دسته بندی
دیپروتد دورنما دیپروتد راهکار و ترفند استارت اپ علوم اخبار دانش رویداد کتاب خوانی


آگهی
فروشگاه اینترنتی صنایع دستی صبنگو
مطالب
08/28 1397
بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی
نویسندگان: مهدی کاظمی طیبه وحیدی مطلق سمانه وحیدی مطلق
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال هفتم بهار 1393 شماره 23
چکیده
هدف تحقیق حاضر شناسایی ارتباط چند عامل بومی سازی شده با اشتراک دانش در جوامع مجازی است. مدل نظری تحقیق برگرفته از تلفیق مدل های پیشین است. در این تحقیق، متغیرهای تأثیرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی به دو گروه دسته بندی شده اند؛ گروه اول شامل فاکتورهای مفهومی است شامل: هنجارهای تبادل دانش، اعتماد بین فردی. گروه دوم به فاکتورهای فردی اختصاص یافته که عبارتند از: خودکار آمدی اشتراک دانش، مزیت مرتبط درک شده و سازگاری درک شده. ماهیت تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد و به صورت پیمایشی انجام شده است. 

جامعه ی آماری این تحقیق شامل اعضای انجمن گفتگوی پی سی ورلد می باشند. از بین این اعضا400 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 16 سوالی است و اعتبار آن با آلفای کرونباخ (84/0) سنجیده شده است. 

با استفاده از آزمون های آماری استاندارد و t-valueکه از نرم افزار لیزرل و Spss حاصل گردیده، نتایج حاکی از آن است که بین هنجارهای تبادل دانش و اشتراک دانش ضریب معناداری73/17و بین اعتماد بین فردی و اشتراک دانش ضریب معناداری 66/18 همچنین بین خودکارآمدی اشتراک دانش واشتراک دانش ضریب معناداری83/19 و بین مزیت مرتبط درک شده و اشتراک دانش 72/16ضریب معناداری و در نهایت بین سودمندی درک شده و اشتراک دانش ضریب معناداری51/13 محاسبه شده است. یافته های مزبور حاکی از آن است که بین متغیرهای بیان شده و اشتراک دانش در جوامع مجازی ارتباط مثبت و معنادار و همبستگی قوی وجود دارد.

منبع :
لینک :
کد مطلب: 8868
تاریخ و زمان انتشار: 28 آبان 1397, 02:18
واژگان کلیدی:
پیوند کوتاه نوشتار:
https://deeprooted.ir/8868
نوشتار های پیشین نویسنده:
 • تعریف استارت آپ startup
 • مقالات برتر کارآفرینی کوتاه
 • زن، عرفان و سیاست
 • روش برنامه ریزی برای سیستم مبتنی بر IoT
 • تکنولوژی چگونه دست‌های ما را تغییر می‌دهد؟
 • بازاریابی اینترنتی با رویکرد چهار اِس
 • بیت‌کوین چیست؟
 • خواجه نصیرالدین طوسی
 • آبتین وب فروشگاه اینترنتی قند رژیمی کامور
  بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی
  سمت نو
  اخبار

  رویدادها
  کسب و کار های نوپا

  TED

  معرفی کتاب

  سبک زندگی

  معرفی سایت
  داغ ترین ها