مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

سرمایه گذاری چیست


سرمایه گذاری چیست سرمایه‌گذاری (Investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار کسب سود از آن است. به عبارتی سرمایه گذاری یعنی اختصاص پول یا سایر دارایی ها در فرصتهای سرمایه گذاری که انتظار می رود شخص از آن سود بیشتری کسب کند. سرمایه گذاری در حوزه های مختلف معنای نسبتا متفاوتی دارد


دارایی چیست؟

 ️به هر چیزی که در جیب شما پول می گذارد، دارایی گفته می شود.

 ️سؤال اول: آیا ماشین دارایی است؟
 خیر چون هیچ پولی در جیب شما نمی گذارد.

 ️سؤال دوم: آیا خانه دارایی است؟
 خیر. چون هیچ پولی در جیب شما نمی گذارد.

 ️سؤال سوم: آیا خانه ای که اجاره داده شود، دارایی محسوب می شود؟
 بله. چون در جیب شما ماهیانه پول می گذارد.