مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

ورنی عاشقانه ای از ایلات ارسباران

  مفروشات دستبافت یکی از شاخص ترین جلوه های هنری منطقه آذربایجان است و ایلات آذربایجان با تولید دست بافته های بی نظیر که ارزش و اعتبار خاصی در میان سایر تولیدات صنایع دستی ایران دارد،جایگاه ویژه ای در این زمینه به خود اختصاص می دهند. 

رنگرزی پشم با رنگینه های پوست گردو،روناس،قرمز دانه

 انرژی مایکروویو در بسیاری از مصارف روزمره کاربرد دارد.امواج کوتاه میکرو(یا به اصطلاح مایکروویو)دارای انرژی بسیار بالایی بوده که می توان از آن در فرآیند های که نیاز به انرژی بالا دارد استفاده کرد 

جامعه شناختی فرش دستبافت

قالی ایران در گیتی به عنوان مظهر هنر فرهنگی،جایگاه ویژه ای دارد لیکن تغییرات بنیادی در ساختار های اقتصادی،تغییر ساختار های سنتی و فضایی و نظم مبتی بر آن را در پی داشته و بحران های اجتماعی فرش در مقاطع مختلف دگرگونی آن در ساخت وجوه جامعه گسترده فرشباف و حرف مرتبط در بر داشته است.


مکتب الهی اصفهان در نظام معماری و فرشبافی دوره صفوی

انتخاب مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمس کشور در دوره صفویه،حیات عقلی شیعی به اوج خود رسید و مکتبی تحت عنوان مکتب الهی اصفهان بنیان نهاده شد که بر تمام شئون حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه آن دوران و حتی ادوار پس از آن اثر گذار بود.موید این ادعا نتایج بسیاری از پژوهش هایی است که همسویی دستاورد های فرهنگی و هنری دوره مذکور را ناشی از وجود خاستگاه فکری مشترک یعنی آموزه های مکتب الهی اصفهان در این رویکردها و نیز ارتباطات گسترده میان هنر های زیبا و کاربردی در این دوره می دانند. 

منابع الهام در طرح های فرش

 طرح های متنوع فرش دستبافت ایران،دارای منابع الهام و الگوهایی جهت بازنمود و هستی بخشیدن به خود می باشند که در این میان طبیعت و اندیشه های اعتقادی و مذهبی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.