مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

مکتب الهی اصفهان در نظام معماری و فرشبافی دوره صفوی

انتخاب مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمس کشور در دوره صفویه،حیات عقلی شیعی به اوج خود رسید و مکتبی تحت عنوان مکتب الهی اصفهان بنیان نهاده شد که بر تمام شئون حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه آن دوران و حتی ادوار پس از آن اثر گذار بود.موید این ادعا نتایج بسیاری از پژوهش هایی است که همسویی دستاورد های فرهنگی و هنری دوره مذکور را ناشی از وجود خاستگاه فکری مشترک یعنی آموزه های مکتب الهی اصفهان در این رویکردها و نیز ارتباطات گسترده میان هنر های زیبا و کاربردی در این دوره می دانند. 

منابع الهام در طرح های فرش

 طرح های متنوع فرش دستبافت ایران،دارای منابع الهام و الگوهایی جهت بازنمود و هستی بخشیدن به خود می باشند که در این میان طبیعت و اندیشه های اعتقادی و مذهبی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

نقش اعتقادات و باورها در نقوش دستبافته های عشایری

 فرش بافی هنری است که با نیاز مادی انسان به زیر انداز آغاز شد و با خلاقیت هنری و نگاه معنوی انسان در طول تاریخ،توصیفی هنری یافت.از این روست فرش بافی در عین اینکه صنعت محسوب می شود هنر نیز هست و اقوام مختلف تار وپود فرش هایشان را با عشق و نگاه عاشقانه می بافند،نقوش به کار رفته در این دستبافته ها بیانگر فرهنگ و سنن و تفکرات و باور های مردم بوده است،


جایگاه دست بافته های استان ایلام

صنایع دستی به عنوان مقدس ترین هنر سرزمین ایران،هنر_صنعتیاست،کاربردی و اصیل که ریشه در آداب و رسوم،سنت ها،عادات و در مجموع فرهنگ غنی و باور کشورمان دارد.خطه قهرمان پرور ایلام که قدمتی به بلندای تاریخ کهن ایران و سابقه ی درخشان در فرهنگ،هنر و تمدن جهان دارد از دیرباز یکی از مراکز مهم تولید صنایع دستی بوده است.


تجلی نقوش جانوری در فرش ترکمن

بافت فرش در میان اقوام ترکمن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و با زندگی آنان عجین شده است.بافندگان فرش این منطقه که عمدتا زنان می باشند،از نقوش و موتیف های متنوع و زیبایی استفاده می کنند.بن مایه اصلی این نقوش همان تصاویر طبیعت ابتدایی است که به طور ناخود آگاه و غریزی زنان بافنده ترکمن را مجذوب خود ساخته و همچنین در ارتباط مستقیم با نیاز های ضروری و زندگی روزمره آنها می باشد.