مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

روز جهانی مبارزه با ایدز

دیپروتد ایدز 
از سال 1988 به منظور افزایش بودجه‌ها و همچنین برای بهبود آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها اول دسامبر هرسال (برابر 10 آذر) به عنوان روز جهانی ایدز معین شده‌است ،هر ساله برای این روز شعاری نیز در نظر گرفته می‌شود ایدز معضلی پزشکی بهداشتی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده‌ است. در سال 1996‌، سازمان ملل متحد ایدز را نه تنها به عنوان یک مشکل سلامتی مورد توجه قرار داد بلکه آن را یک مسأله بر سر راه پیشرفت بشری برشمردبیش از 90 درصد موارد آلودگی مربوط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه‌ است .