مجله اینترنتی دیپروتد

ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی

آیین نامه اجرایی ماده (٨) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

آیین نامه اجرایی ماده (٨) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هیات وزیران در جلسه ١٣٩٤/٦/٢٢ به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (٨) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب ١٣٨٨-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣١/٥/١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.


آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 هیات وزیران در جلسه ١٣٩٣/٨/٢١ به پیشنهاد شماره ١٣٤٤٨٠/١ مورخ ١٣٩٢/١٠/٧ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه های ذیربط) و به استناد ماده ٢٣ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ١٣٨٨-، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات