امروز: سه شنبه، 21 آذر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


هک رشد چیست

what is a growthshack 
اولین بار شان الیس در سال ۲۰۱۰ این اصطلاح را به کار برد. وقتی از او پرسیدند که چه نیازی وجود داشت که یک واژه جدید به وجود بیاورد،‌ جواب داد از روی سرخوردگی برای پیدا کردن جایگزینی برای خودم