امروز: چهارشنبه، 29 شهریور 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


مدیرعامل

کسی است که تعیین و تدوین سیاستها و ارائه کلی جهت گیری شرکت یا سازمان را با توجه به دستور العمل هایی که توسط هیئت مدیره تصویب می شود اجرا می کند. با کمک مدیران زیردست و مدیریت کارکنان، فعالیتهای عملیاتی را در بالاترین سطح مدیریت می کند.