امروز: شنبه، 29 مهر 1396

Deep Rooted Journal

مجله ریشه های عمیق اجتماعی و اقتصادی


07/19 1396
یک عضو ضعیف می تواند عملکرد تمام سیستم را تحت الشعاع قرار دهد 
یک عضو ضعیف می تواند عملکرد تمام سیستم را تحت الشعاع قرار دهد قسمت ضعیف سیستم را شناسایی و آن را تقویت نمایید...منبع :
لینک :
کد مطلب: 96071910458